www.lasteaedjussike.ee 
    Avaleht        Õppe- ja kasvatustegevus        Lasteaiapere        Lapsevanemale        Huvitegevus        Galerii        Kontakt     

Uudised
Lasteaia struktuur
Missioon ja visioon
Põhiväärtused
Põhimäärus
Arengukava
Traditsioonid
Lasteaia laul
Töötajad
Ajalugu
 

Lasteaia arengukava

Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava on dokument, mis määrab ära meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2020 - 2022 ja tegevuskava kolmeks õppeaastaks.  Arengukava koostamisel lähtusime koolieelse lasteasutuse seadusest, Kuusalu valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest. 

Lasteaia arengukava on orienteeruv, tõenäosuslik kava, mis sisaldab koostajate tahet. Arengukava koostamisprotsessis osalesid pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

Lasteaia arenduse põhieesmärgid:

  • Lasteaia juhtimine on kaasav ja väärtuspõhine.
  • Lasteaia personal on avatud ja sõbraliku suhtumisega ning motiveeritud koostööle.
  • Laps läheb kooli õpihimulisena, kaaslastega arvestavana ning teadmisega - saan ise hakkama.
  • Huvigrupid toetavad lapse ja lasteaia arengut.
  • Lasteaia mängu-, õpi- ja kasvukeskkond on turvalised ja toetavad lapse arengut.

   

 

 

Lasteaed "Jussike"   l   E-post: lasteaed.jussike@kuusalu.ee   l   Telefon: 6072 306   l  Aadress: Nõmme 7,Kuusalu alevik, 74601 Harjumaa